Стъклото представлява аморфно изотропно вещество, получено при охлаждане на силикатна стопилка, като процеса от течно в твърдо състояние е обратим. Стъклото е ефективен строителен материал, защото има ниска топлопроводимост, добра прозрачност и възможност за механизация и автоматизация на производствения процес.

Основни суровини:

•    стъклообразуващо вещество – кварцов пясък (70-75%)
•    разтопителни вещества – натриев карбонат, натриева основа и калиев карбонат
•    стабилизиращи вещества – варовик или доломит
•    пречистващи вещества – кауберова сол, натриев силикат
•    оцветители – железен оксид, манганов оксид, меден оксид и други

Технология на получаване

Суровините се сушат, почистват се от примеси, отстраняват се едрите фракции (чакъл или трошен пясък), накрая се трошат и смилат. Приготвя се еднородна смес в смесители (т.н. шихта). Шихтата се загрява от 1450 до 1550 ºC, при което се отделят всички примеси във вид на пяна. Сместа се обезцветява и обезвъздушава. Получената смес се изтегля вертикално или хоризонтално като лента, при което се охлажда.

Свойства на стъклото

•    Физични свойства

?    обемна плътност – от 2200 до 2800 кг/м3
?    якост на опън – от 35 до 80 МРа
?    якост на натиск – от 300 до 1200 МРа
?    светлопропускливост – от 0 до 87%
?    звукозаглушаване – от 28 до 32 dB

•    Стъклото има няколко основни недостатъка:

?    голяма крехкост
?    ниска якост на опъване
?    неустойчивост на резки температурни промени

Материали и изделия от стъкло

•    Плоско стъкло
То е листов неполиран материал, получен след вертикално изтегляне на лента от стъклена стопилка с дебелина от 2 до 8 mm. Плоското стъкло бива екстра I, II и III качество.
•    Плоско орнаментно стъкло
Получава се по метода на непрекъснато вълцуване на цветна или безцветна стъклена стопилка през гравирани метални валци. Прилага се, когато трябва да се получи разсеяна светлина или при художествено-декоративен ефект.
•    Плоско полирано стъкло
Получава се чрез механично шлифоване и полиране на обикновеното плоско стъкло. Прилага се за транспортни средства, мебели, огледала и витрини.
•    Плоско армирано стъкло
Получава се чрез непрекъснато валцуване на стъклена стопилка през гладки или грапави валци, при което успоредно на повърхността се полагат метални, хромирани или никелирани мрежи. То може да бъде цветно или безцветно. Прилага се за горно осветление на сгради, за балкони, за стълбищни парапети или за декоративно остъкляване.
•    Закалено стъкло
Получава се след термична обработка на плоското обикновено стъкло, като то се загрява при 600 ºC и бързо, но равномерно се охлажда. Това стъкло при силен удар се разрушава на малки сферични зърна. Като дебелината на зърното е 6 mm.
•    Безопасно стъкло
То е многопластово като отделните пластове са слепени с безцветни, синтетични смоли. При силен удар се получават само пукнатини.
•    Стъклени облицовъчни плочи.
При тях най-силно се акцентира на добрите декоративни характеристики. Произвежда се в различни цветове. Лицевата повърхност се полира или щампова. Прилага се за декоративни вътрешни облицовки на културни и обществени сгради. Закрепват се с циментов пясъчен разтвор като между отделните плочи се оставят фуги от 3 до 5 mm. След което фугите се запълват с оцветен пясъчно-циментов разтвор.
•    Стъклено мозаечни плочки
Получават се от кварцов пясък, стъклен трошляк и лесно стопимо стъкло.
•    Стъклопакети
Състоят се от два или няколко листа стъкло, които са херметически съединени по периферията, като преди това въздухът между тях е изтеглен. Разстоянието между отделните пластова е от 10 до 20mm. Този вид стъклено изделие има звукозаглушаване от 21 до 31 dB. Профилите по дългите страни на стъклопакета се запълват с силикагел. Това се прави за да може гелът да абсорбира влагата от атмосферата.
•    Профилно стъкло
Получава се след хоризонтално вълцуване на стъклена лента във вид на П-образен правоъгълник или други форми. Полага се в стоманени рамки, поставя се гумена подложка и се закрепва с болтове.
•    Изделия от стъклено влакно
За целта се използват стъклени нишки и стъклена вата. От разтопената стъклена маса чрез центробежен метод се изтеглят блокове. Прилага се за производство на стъклопласти, за армиране на гипсови строителни изделия.
•    Пено и газо стъкло
Те представляват стъкло с клетъчен строеж, което се получава като към стъклената стопилка се прибавят варовик или въглища, които при нагряване в температурен интервал 750-850 ºC отделят газове. Тези два вида стъкла се прилагат при проивеждане на звуко- и топлоизолационни изделия. Предназначението им е основно за обществени сгради.

Реклами